Profesija: Kiti

Šalis: Lietuva

Miestas: Šiauliai

Darbo pobūdis: Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. renka statistines ataskaitas, stebi jų gavimo eigą, siunčia respondentams įspėjimus dėl vėlavimo pateikti statistines ataskaitas;
2. atsako už priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą;
3. atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę;
4. suveda statistinius duomenis, neatsiskaitymo priežastis į pirmines duomenų bazes, atlieka pirminį statistinių duomenų redagavimą;
5. teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo, taip pat klasifikatorių taikymo klausimais;
6. koordinuoja, kontroliuoja ir atsiskaito už priskirtos srities statistinių ataskaitų surinkimą skyriuje, klaidų kontrolę;
7. tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką;
8. nuolat informuoja respondentus apie galimybę teikti statistines ataskaitas elektroniniu būdu, skatina tai daryti, konsultuoja juos prisijungimo, statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo šioje sistemoje klausimais pagal savo kompetenciją;
9. nesant kito specialisto (atostogų metu ar ligos atveju), jį pavaduoja;
10. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, skyriaus vedėjo ar skyriaus patarėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai darbuotojui: Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. mokėti valstybinę kalbą;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Privalumai: 1. darbo patirtį didelėje organizacijoje (daugiau nei 500 darbuotojų);
2. galimybes prisidėti prie organizacijos vystymo ir įgyvendinti savo idėjas;
3. lankstų darbo grafiką;

Siūlome: 1. atlyginimą nuo 825 („ant popieriaus“);
2. socialines garantijas.

Atlyginimas (Eur): 825

Kontaktai:

Įmonės pavadinimas: Vida, Lietuvos statistikos departamentas
Telefono numeris: 852364647
El.paštas: [email protected]
Internetinė svetainė: https://www.stat.gov.lt/web/lsd/karjera